نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی ملی و نشان دهنده معتبر و تحت نظارت بودن وب سایت های ثبت شده در وزارت صنعت کشور می باشد.