نمایشگاه الکامپ شیراز – مردادماه ۹۳

این نمایشگاه در فاصله ۲۸ تا ۳۱ مرداد
ماه، در محل نمایشگاه بین المللی شیراز، واقع در شهرک گلستان برگزار گردیده
است. این نمایشگاه شامل بخش هایی چون نرم افزار، سخت افزار و امکانات و
خدمات اداری است.

تصاویری از نمایشگاه