آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس¬های کلی، تحصیلی، جسمانی،
خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ¬سنج می¬باشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال
مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای 3 ماده می¬باشند (تقریباً هیچ-گاه،
بعضی اوقات، همیشه).

پایایی
در واقع مربوط به درجه دقت اندازه¬گیری است.
روش دو نیمه کردن:
جدول شماره 1- همبستگی میان مقیاس¬های مختلف آزمون با کل آزمون و دو نیمه آن
مقیاس
عمومی مقیاس
تحصیلی مقیاس
جسمانی مقیاس خانوادگی مقیاس
اجتماعی مقیاس دروغ-سنج
کل آزمون
نیمه اول
نیمه دوم 8346/0
7756/0
7956/0 6724/0
6538/0
6129/0 7759/0
7244/0
7365/0 7649/0
7338/0
7069/0 7200/0
6325/0
7221/0 5275/0
5243/0
4698/0

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه
به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر 86/0 = α محاسبه
شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که 87/0 می¬باشد، اختلاف میان
دو روش محاسبه برابر 01/0 = 86/0 – 87/0، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض
می¬باشد.

در ادامه روش آلفای کرونباخ برای پی بردن به ارزش هر سؤال در مجموعه
سؤالات آزمون اقدام به دست آوردن پایایی بعد از حذف هر سؤال از مجموعه
سؤالات شد که به روش لوپ مشهور است. (قاسم زاده،1386). ضریب پایایی آزمون
به طور کلی برابر با 89/0 می¬باشد (غفاری، 1372).

جدول شماره 2- فرم هنجار شده نهایی برای طبقه¬بندی آزمودنی¬ها در آزمون 5 مقیاسی عزت نفس پپ (1989)
مقیاس عزت نفس بسیار ضعیف عزت نفس ضعیف عزت نفس متوسط عزت نفس خوب عزت نفس بسیار بالا
عمومی 4 و کمتر از آن 8 – 5 12- 9 15 – 13 20 – 16
تحصیلی 4 و کمتر از آن 7 – 5 11 – 8 15 – 12 20 – 16
جسمانی 6 و کمتر از آن 10 – 7 13 – 11 17 – 14 20 – 19
خانوادگی 5 و کمتر از آن 11 – 6 15 – 12 18 – 16 20 – 19
اجتماعی 6 و کمتر از آن 10 – 7 14 – 11 17 – 15 20 – 18

اعتبار
به منظور اعتبار آزمون از روش¬های همسانی درونی و تحلیل عوامل استفاده شد،
روش همسانی درونی به وسیله محاسبه همبستگی هر سؤال با تک تک سؤالات آزمون
با مقیاس مربوطه، و با کل آزمون مشخص شده است. بیشترین همبستگی کل آزمون با
مقیاس عمومی (کلی) می¬باشد، که 8346/0 = r، به طور کلی تمام مقیاس¬ها با
سطح احتمال خطاپذیری 001/0 (سطحی که در این پژوهش برای معنی¬دار بودن
پذیرفته می¬شود)، همبستگی معناداری را نشان می-دهند (غفاری، 1372).

نمره¬گذاری
نمره این آزمون به شرح زیر است.
تقریباً همیشه = 2
بعضی اوقات = 1
تقریباً هیچ¬گاه = 0
(توجه: ماده¬هایی که در پرانتز آورده شده باید به صورت معکوس نمره¬گذاری
شود برای مثال تقریباً همیشه= 0 ، بعضی اوقات = 1، تقریباً هیچ¬گاه =
2)
خرده مقیاس¬ها
ماده¬های مقیاس کلی:
(55) – (49) – (43) – 37 – 31 – 25- (19) – (13) – 7- 1
ماده¬های مقیاس تحصیلی:
56 – (50) – 44- (38) – 32- (26) – 20 – (14) – 8 – (2)

ماده¬های مقیاس جسمانی:
57- (51) – 45- (39) – 33 – (27) – 21 – (16) – 9 – (3)
ماده¬های مقیاس خانوادگی:
(58) – (52) – (46) – 40- 34 – 28 – (22) – (16) – 10 – 4
ماده¬های مقیاس اجتماعی:
59 – 53 – 47 – (41) – (35) – (29) – 23 – 17 – (11) – (5)
ماده های مقیاس دروغ سنج:
(60) – 54 – (48) – 42 – 36 – 30 – (24) – (18) – (12) – 6
توجه: کسب نمره 2 در 4 ماده (یا بیشتر) از ماده¬های دروغ سنج حاکی از آن
است که کودک سعی کرده است به سبک جامعه پسند پاسخ دهد و لذا ممکن است
اعتبار مقیاس¬های عزت نفس مورد تأیید قرار گیرد.

منابع
1- قاسم زاده، ع. (1386)بررسی روابط عزت نفس منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید
بهشتی.
2- غفاری، ا. رمضانی، خ. (1372). هنجاریابی آزمون پنج مقیاسی عزت نفس
کودکان و نوجوانان پپ برای دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

پرسشنامه عزت نفس پپ
دانش¬آموز عزیز سؤالات این پرسشنامه به ما کمک می¬کند تا مطالبی را در مورد
احساس دختران و پسران درباره مسائل مختلف بیاموزیم. این سؤالات دارای پاسخ
درست و غلط نیستند. تنها شما از احساسات واقعی¬تان آگاهید. خواهشمند است
احساس خود را در مورد هر یک از جمله¬های زیر همان¬گونه که واقعاً هست از
طریق انتخاب پاسخ مناسب علامت بزنید.

1. از سیمای ظاهری خود خشنود هستم.
2. از نمرات درسی¬ام راضی نسیتم.
3. من بیش از اندازه دست و پا چلفتی هستم.
4. من یک عضو ارزشمند خانواده¬ام به حساب می-آیم.
5. من به دیگر بچه¬هایی که مرا دوست دارند اهمیت می¬دهم.
6. من هر روز هفته چند کار را انجام می¬دهم.
7. شخص با ارزشی هستم.
8. من به اندازه کافی مطالعه می¬کنم.
9. من خود را آن¬طور که به نظر می¬رسم دوست دارم.
10. با والدینم اوقات خوشی را می¬گذرانم.
11. آن¬قدر که دیگر بچه¬ها احساس می¬کنند من آدم خوبی هستم خوب نیستم.
12. من چیزهایی را می¬گویم که صحت ندارند.
13. اغلب آرزو می¬کنم که ای کاش شخص دیگری بودم.
14. آرزو دارم وقتی معلم درس می¬دهد بیشتر می-فهمیدم.
15. ای کاش قد من بیشتر شبیه همسن و سالانم بود.
16. خیلی وقت¬ها دوست دارم خانه را ترک کنم.
17. دوستانم به نظریات من اهمیت می¬دهند.
18. وقتی که در یک بازی می¬بازم نگران نمی¬شوم.
19. من خودم را نسبتاً دست کم و ضعیف می¬گیرم.
20. به امور تحصیلی خود افتخار می¬کنم.
21. من صورت قشنگی دارم.
22. من والدینم را ناراحت می¬کنم.
23. من وقتی که با دوستانم هستم احساس خوبی در مورد خودم دارم.
24. اگر دوستم به من توهین کند به او برچسبی (مارکی) می¬زنم.
25. من شخص جالبی هستم.
26. در انجام تکالیف درسی¬ام بیش از اندازه کند هستم.
27. ای کاش وزن بدنم به غیر از این بود که هست.
28. من دختر / پسر خوبی هستم.
29. من تنها هستم.
30. من هر روز صبح رختخوابم را بدون آن که کسی یادآوری کند جمع می¬کنم.
31. من شخص خوبی هستم.
32. من وقتی در مدرسه هستم احساس خوبی در مورد خودم دارم.
33. من لبخند قشنگی دارم.
34. والدین من دلیل خوبی دارند که به من افتخار کنند.
35. ای کاش دوستان بهتری انتخاب می¬کردم.
36. اگر من واقعاً بخواهم یک بازی را ببرم باید قانون بازی را زیر پا بگذارم.
37. دوست دارم همان فردی باشم که اینک هستم.
38. من در انجام تکالیف درسی¬ام کند ذهن هستم.
39. من از این که این¬طوری به نظر می¬آیم، احساس بدی دارم.
40. من یکی از بهترین خانواده¬ها را در کل جهان دارم.
41. آرزو دارم دوستی داشتم که واقعاً مرا دوست می¬داشت.
42. من همیشه بدون هیچ¬گونه شکایت یا غر زدن، در ساعت خوابم به رختخواب می¬روم.
43. من در خیلی چیزها خوب نیستم.
44. فکر می¬کنم کارنامه تحصیلی من تا حدی خوب است.
45. من در ورزش¬ها و بازی¬هایی که بدان¬ها علاقه-مندم بسیار خوب هستم.
46. خانواده¬ام مرا دلسرد می¬کنند.
47. اگر بخواهم می¬توانم دوست بگیرم.
48. وقتی که والدینم به من اجازه کاری را که می-توانم واقعاً انجام دهم، نمی¬دهند عصبانی می¬ شوم.
49. اغلب احساس می¬کنم که فردی شکست خورده هستم.
50. ای کاش من دانش¬آموز بهتری بودم.
51. من ترجیح می¬دهم که شبیه شخص دیگری باشم.
52. فکر می¬کنم که اگر من کمی متفاوت از آن چیزی که هستم باشم والدینم خوشحال خواهند شد.
53. من به اندازه کافی دوست دارم.
54. بعد از هر وعده غذا دندان¬هایم را مسواک می-زنم.
55. من به تمام چیزهای خودم افتخار نمی¬کنم.
56. من در درس ریاضی تا حدی قوی هستم.
57. من قیافه زیبایی دارم.
58. من شیوه رفتار خود را با خانواده¬ام دوست ندارم.
59. برای دوستانم من یک دوست خوب هستم.
60. به شخص دیگری اجازه می¬دهم مرا به خاطر انجام کاری غلط سرزنش کند.