تهیه کننده: گراهام بی.اسپنیر

این مقیاس یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات ، ازاین ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطۀ صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرار است: رضایت دو نفری ، همبستگی دو نفری ، توافق دو نفری و ابراز محبت . با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد.

هنجارها
«مقیاس سازگاری زن و شوهر» با استفاده ازاین گروه نمونه مرکب از اشخاص متأهل (218 n=) و افراد مطلقه (94n=) ساخته شد. متوسط سن افراد متأهل 1/35 سال و متوسط افراد مطلقه کمی کمتر ، یعنی 4/30 سال بود. مدت ازدواج گروه نمونۀ افراد متأهل 2/13 سال و متوسط طول ازدواج افراد مطلقه و گروه نمونه 5/8 سال بود. نمرۀ میانگین کل «مقیاس سازگاری زن و شوهر» برای افراد متأهل 8/114 و انحراف معیار آن 8/17 بود. نمرۀ میانگین برای گروه مطلقه ها 7/70 و انحراف معیار آن 8/23 بود.

اعتبار
نمرۀ کل مقیاس با آلفای کرانباخ 96/0 از همسانی درونی قابل توجهی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است : رضایت دو نفری = 94/0 ، همبستگی دو نفری = 81/0 ، توافق دو نفری = 90/0 و ابراز محبت = 73/0 .

روایی
این مقیاس ابتدا با روشهای منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمیز دادن زوج های متأهل و مطلقه در هر سوال ، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است، و با «مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس » همبستگی دارد.

نمره گذاری
«مقیاس سازگاری زن و شوهر» سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی به دست می دهد. نمرۀ کل مجموع تمام سوالات بین 0 تا 151 است. نمرات بالاتر نشان دهندۀ رابطۀ بهتر است. سوالات خرده مقیاس ها از این قرار
است : رضایت زناشویی : 32،31،23،22،21،20،19،18،17،16؛ همبستگی دو نفری، 28،27،26،25،24؛ توافق دو نفری 5،3،2،1 ،8،9 ،10،11، 12،13،14،15؛ ابراز محبت،30،29،6،4؛

DAS (م س ز ش)
اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند. لطفاً در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق خود با همسرتان را با گذاردن عدد مناسب در مقابل آن مشخص کنید. لطفاً قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود دربارۀ آنها صحبت نکنید.
5 = توافق دائم داریم.
4 = تقریباً توافق دائم داریم.
3 = گاهی توافق داریم.
2 = اغلب اختلاف داریم.
1 = تقریباً همیشه اختلاف داریم.
0 = همیشه اختلاف داریم.

1. صرف در آمد و امور مالی خانواده
2. تفریحات و تجدید قوا
3. موضوعات و مسائل مذهبی
4. ابراز محبت
5. دوستان
6. روابط جنسی
7. رعایت عرف ( رفتار صحیح یا مناسب)
8. فلسفۀ زندگی
9. طرز رفتار با والدین و خویشان همسر
10. مقاصد ، هدفها و چیزهای مهم
11. مدت زمان با هم بودن
12. اتخاذ تصمیمات مهم
13. انجام کارهای خانه
14. علایق و فعالیتهای اوقات فراقت
15. تصمیمات شغلی و تحصیلی
لطفاً با استفاده از مقیاس نمره گذاری زیر مشخص کنید که هر یک از موارد زیر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهد.
1 = همیشه
2 = تقریباً همیشه
3 = اکثر اوقات
4 = معمولاً

5 = بندرت
6 = هرگز
16. چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، ویا پایان دادن به رابطۀ خود افتاده اید و یا در بارۀ آن بحث کرده اید؟
17. چند وقت یک بار شما وهمسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید؟
18. کلاً ، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟
19. آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟
20. آیا اتفاق افتاده که از ازدواج خود متأسف باشید؟
21. چند وقت یک بار شما وهمسرتان دعوا می کنید؟
22. چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید؟
23. همسر خود را می بوسید؟
هر روز تقریباً هر روز گاهی اوقات ندرتاً هرگز
4 3 2 1 0
24. آیا شما وهمسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید؟
درتمام موارد دراکثر موارد دربعضی موارد درچند مورد درهیچ مورد
4 3 2 1 0
موارد زیر هر چند وقت یکبار بین شما و همسرتان رخ می دهد؟
1 = هرگز
2 = کمتر از 1 بار درماه
3 = ماهی 1 یا 2 بار
4 = روزی 1 بار
5 = بیش از روزی 1 بار
25. یک تبادل نظر دلچسب و جذاب…
26. با هم خندیدن
27. به آرامی در بارۀ چیزی گفتگو کردن
28. در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن
برخی از مواردی که گاه باعث توافق یا اختلاف زن و شوهرها می شود به قرار زیر است. آیا اینها در چند هفتۀ گذشته باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است؟ لطفاً دور پاسخ «بله» یا «خیر» را دایره بکشید.
بله خیر 29. حال و حوصلۀ رابطۀ جنسی نداشتن
بله خیر 30. ابراز عشق و محبت نکردن

31. موارد زیر نشان دهندۀ میزان شاد کامی در رابطۀ شما است . نقطۀ وسط ، یعنی خشنود یا «شادکام» نشان دهندۀ میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است. لطفاً با در نظر گرفتن تمام جوانب ، دور شمارۀ ای را دایره بکشید که بیش از همه نشان دهندۀ رابطۀ شما و همسرتان است.
بسیار ناخشنود نسبتاً ناخشنود کمی ناخشنود خشنود یا شادکام
0 1 2 3
خیلی شادکام فوق العاده شادکام عالی
4 5 1
32. کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما دربارۀ آینده رابطۀ شماست؟ لطفاً عبارات انتخابی خود را با کشیدن دایره دور شمارۀ آن مشخص کنید.
5.مصرانه خواهان موفقیت رابطۀ خود هستم و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شوم.
4. خیلی دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنم.
3. خیلی دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم.
2. خوب است که رابطۀ ما موفق باشد اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
1. خوب است که رابطۀ ما موفق باشد اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
0. امکان موفقیت رابطۀ ما هرگز وجود ندارد و برای ادامۀ آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست.