تهیه کنندگان: مری پروسیدانو و کنیث هلر

مقیاسهای «حمایت اجتماعی- دوستان» و « حمایت اجتماعی- خانواده» دو
پرسشنامۀ 20 سوالی برای سنجش میزان ارضاء انسان از حمایت دوستان و خانواده
است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبکۀ دوستان
انسان از شبکۀ خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبکۀ دوستان در مقایسه با
خانواده ، مستلزم کارآیی اجتماعی بیشتری است.
این تفاوت تا حدی به این علت است که آدمها شبکۀ خانواده را حق طبیعی خود می
دانند، حقی که با تولد به آنها تعلق می گیرد. پرسشهای این ابزار سنجش از
یک خزانۀ 84 سوالی با توجه به میزان همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب
شده است. تحلیل عاملی نشان می دهد که هر یک از این ابزار ها حیطۀ مخصوص به
خود را می سنجد.

هنجارها
داده های هنجاری از یک نمونه 222 نفری (با میانگین سنی 19 سال) دانشجویان
دورۀ کارشناسی روانشناسی استخراج شده است. میانگین و انحراف استاندارد
مقیاس دوستان و مقیاس خانواده به ترتیب 15/15 (08/5 = SD ) و 40/13 (83/4=
SD ) است.

اعتبار
هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب آلفای 90/0 از هماهنگی درونی فوق
العاده ای برخوردارند. داده های مربوط به اعتبار مبتنی بر 20 سوال اصلی
مقیاسهای قبل از تفکیک حمایت خانواده و حمایت دوستان است. آلفای نهایی برای
«مقیاس حمایت اجتماعی خانواده» بین 88/0 تا 91/0 و برای « مقیاس حمایت
اجتماعی دوستان» بین 84/0 تا 90/0 است.

روایی
هر دو مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همزمان خوبی
برخوردارند. نمرات مقیاسها با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی
دارد. نمرات « مقیاس حمایت اجتماعی دوستان» با مدت زمان عضویت فرد در شبکۀ
اجتماعی و میزان متقابل بودن رابطه قابل پیش بینی بود. «نمرات مقیاس حمایت
اجتماعی خانواده» با حمایت محسوس و نا محسوس اعضای خانواده قابل پیش بینی
بود. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس ها با شخصیت سنج کالیفرنیا
و وابستگی بین اشخاص معنادار بود . تفاوت آزمونهایی که در مقیاسهای
حمایت اجتماعی نمرات بالا یا پایین داشته در بی پرده گویی کلامی متفاوت
بود؛ تفاوتی که روایی ابزار را برای گروه های شناخته شده تایید می کرد.
نمرات گروه های نمونۀ بالینی و غیر بالینی نیز در هر دو مقیاس متفاوت بود.

نمره گذاری
گزینه های هر دو مقیاس خانواده و دوستان عبارت از «بله»، «خیر» و «نمی دانم»است.
نمرۀ «نمی دانم» در هر دو مقیاس صفر است. در مقیاس حمایت دوستان نمرۀ پاسخ
«خیر» به سوالات 2، 6، 7، 15، 18 و20 مساوی 1+ است. برای بقیه سوالات آن
نمرۀ پاسخ «بله» مساوی 1+ است. در مقیاس حمایت خانواده دوستان نمرۀ پاسخ
«خیر» سوالات 3، 4، 16، 19 و 20 مساوی 1+ است، و برای بقیه سوالات آن نمرۀ
پاسخ «بله» مساوی 1+ است. دامنۀ نمرۀ کل سوالات هر دو مقیاس خانواده و
دوستان بین 0 تا 20 است. نمرۀ بالا به منزلۀ حمایت اجتماعی بیشتر از نظر
پاسخ دهندگان است.

PSS-Fr (م ح ا – د )
عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراکها و احساسهایی است که اکثر مردم گه گاه
در رابطه با دوستان خود پیدا می کنند. برای هر عبارت سه پاسخ می تواند وجود
داشته باشد: بله ، خیر، نمی دانم. لطفاً دور پاسخ انتخابی خود برای هر
عبارت دایره بکشید.

1. دوستانم در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند.
2. اکثر مردم بیشتر از من به دوستان خود نزدیک اند.
3. دوستانم از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند.
4. بسیاری از علایق من با علایق دوستانم مشترک است.
5. من روی حمایت عاطفی دوستانم حساب می کنم.
6. اگر احساس کنم یک یا چند نفر از دوستانم از دست من ناراحت اند، به روی خودم نمی آورم.
7. در جمع دوستانم احساس می کنم در حاشیه هستم.
8. دوستی دارم که در صورت ناراحتی، می توانم به سراغش بروم، بدون این که بعداً از این کار خود پشیمان شوم.
9. من و دوستانم نظر خود را دربارۀ همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم.
10. دوستانم به نیازهای شخصی من توجه دارند.
11. اگر دوستانم به حمایت عاطفی نیاز داشته باشند، به سراغ من می آیند.
12. دوستانم برای کمک به حل مشکلات من آماده اند.
13. چند دوست دارم که با آنها درد و دل می کنم.
14. دوستان من خوش فکر اند و اوضاع مرا روبراه می کنند.
15. وقتی راز خود را به دوستان می گویم، دچار احساس ناراحتی می شوم.
16. دوستانم مرا همدم خود می دانند.
17. به نظر من دوستانم احساس می کنند که من برای حل مشکلات آنها یاور خوبی هستم.

18. رابطۀ من با هیچ دوستی به اندازه رابطۀ سایر مردم با دوستانشان صمیمی نیست.
19. افکار خوبی دربارۀ کمک به دوستانم به نظرم می رسد.
20. کاش دوستانم جور دیگری بودند.