مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم می¬باشد. فرم اصلی آن (همین فرم) دارای 42 سوال است که هریک از سازه¬های روانی «استرس»، «اضطراب»، «افسردگی» را توسط 14 سوال متفاوت مورد ارزیابی قرار می¬دهد. فرم کوتاه آن شامل 21 سوال است که هریک از 7 سوال یک عامل یا سازه روانی را اندازه¬گیری می¬کند. فرم کوتاه 21 سوالی توسط صاحبی و همکاران (1384) برای جمعیت اعتبار یابی شده است.

اعتبار
سه عامل اضطراب، افسردگی و استرس توسط مقیاس 42 DASS اندازه¬گیری می¬شود. منظور از استرس در این مقیاس شامل استرس¬های فیزیکی و روانی است. مطالعات انجام شده توسط لاویبوند و لاویبوند (1995) نشان داد که اعتبار بازآزمایی برای زیر مقیاس¬های فرعی به ترتیب 81/0 برای استرس، 79/0 برای اضطراب، 71/0 برای افسردگی بدست آمد. روایی مقیاس نیز مقیاس اضطراب و افسردگی بک با ضرایب همبستگی به ترتیب 81/0 و 74/0 بدست آمد. بنابراین این مقیاس دارای اعتبار مناسب جهت به کارگیری در فعالیت¬های پژوهشی و تشخیصی می-باشد.

نمره گذاری
مقیاس 42DASS توانایی تشخیص و غربالگری نشانه¬های اضطراب، افسردگی و استرس را در طی یک هفته گذشته دارد. کاربرد این مقیاس جهت افراد بزرگسال است. هرچند این آزمون توانایی غربالگری و

تشخیص در دوره نوجوانی را نیز دارد ولیکن بهتر است که برای افراد بالاتر از 15 سال مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه پاسخ¬دهی به پرسش¬ها به صورت 4 گزینه¬ای می¬باشد که به صورت خود سنجی تکمیل می¬گردد. دامنه پاسخ¬ها از “هیچ وقت” تا “همیشه” متغیر است، بطوری که افراد می-توانند پاسخ¬های خود را به صورت یکی از گزینه¬های مقابل پرسش مربوطه به صورت “هیچ¬وقت”، “کمی”، “گاهی” و “همیشه” با علامت ضربدر(×) مشخص نمایند. نمره دهی از “صفر” تا “سه” می¬باشد و نمره صفر برای گزینه “هیچ وقت”، نمره یک برای گزینه “کمی”، نمره دو برای گزینه “گاهی” و نمره سه برای گزینه “همیشه” در نظر گرفته می¬شود.

کلید آزمون
– ماده¬های زیر مقیاس افسردگی
3- 5 -10-13 – 16-17 -21 – 24- 26-31 -34 -37 -38 -42
– ماده¬های زیر مقیاس اضطراب
2- 4- 7- 9- 15– 19- 20 – 23 – 25- 28-30 – 36 – 40- 41
ماده¬های زیر مقیاس استرس
1- 6- 8- 11 – 12- 14 – 18- 22 – 27- 29- 32- 33- 35- 39

منابع
1. صاحبی، علی، اصغری، محمدجواد، سالاری، راضیه سادات – اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (21-DASS) برای جمعیت ایرانی – فصلنامه روانشناسان ایرانی شماره 4، تابستان 1384، ص 299.
2. Lovibond, S. H.& Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd. Ed). Sydney: Psychology Foundation.

3. Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The Structure of Negative Emotional States: Comparison of Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Thearpy, 33, 335-343

4. Brown, T. A., Chorpita, B. F., Kortitsch, W., and Barlow, D. H. (1997). Psychometric Properties of Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in Clinical Samples. Behaviour Research and Therapy, 35, 79-89.

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)
نام و نام خانوادگی: سن: تحصیلات:
تاریخ اجرا: جنسیت:آقا/ خانم
پرسش¬های زیر در مورد بخشی از مسائل و مشکلاتی است که ممکن است شما با آن روبرو شده باشد. لطفا هریک از سوالات را بدقت بخوانید و پاسخ دهید که این مشکل از هفته گذشته تا به حال تا چه اندازه برای شما رخ داده است. خواهشمند است پاسخ¬های خود را با علامت ضربدر (×) مشخص نمائید.

ردیف عبارات هیچوقت کمی گاهی همیشه
1 از چیزهای بسیار جزئی ناراحت می¬شوم.
2 دهانم خشک می¬شود.
3 احساس خوبی نسبت به خود و دیگران ندارم.
4 نفس کشیدنم سخت شده است (بدون مشکل جسمی).
5 احساس می¬کنم طاقتم تمام شده است.
6 بیش از حد به مسائل حساسیت نشان می-دهم.
7 احساس ضعف و سستی در بدنم دارم (به طوری که به سختی روی پاهایم می ایستادم).
8 رسیدن به آرامش برایم دشوار است.
9 در هنگام آشفتگی زمانی آرام می¬گیرم که عوامل ناراحت کننده از بین بروند.
10 احساس می¬کنم میلی به انجام دادن کارها ندارم.
11 خیلی زود ناراحت و آشفته می¬شوم.
12 برای انجام کارهای خود، انرژی بسیار زیادی مصرف می¬کنم.
13 احساس دلتنگی و غمگینی می¬کنم.
14 هر زمان کارهایم عقب افتد دچار بی قراری می¬شوم.
15 احساس غش و ضعف دارم.

16 احساس می¬کنم علاقه¬ام را نسبت به همه چیز از دست داده¬ام.
17 به اندازه دیگران احساس با ارزش بودن نمی¬کنم.
18 احساس می¬کنم زودرنج شده¬ام.

ردیف
عبارات هیچوقت کمی گاهی همیشه
19 بدون دلیل عرق می¬کنم (دست¬هایم خیس عرق می¬شود).
20 بدون هیچ دلیلی احساس ترس می¬کنم.
21 حس می¬کنم زندگی دیگر برایم ارزشی ندارد.
22 به سختی، خستگی از تنم بیرون می-رود.(پس از استراحت هنوز احساس خستگی می¬کنم).
23 به سختی و دشواری لقمه را قورت می-دهم.
24 از کارهایی که انجام می¬دهم هیچ لذتی نمی¬برم.
25 قلبم نامرتب می¬زند (افزایش ضربان قلب یا تپش کم).
26 احساس ناامیدی و غمگینی دارم.
27 خیلی زودرنج و تحریک پذیر شده¬ام.
28 احساس می¬کنم به مرز وحشتزدگی رسیده-ام.
29 بعد از عصبانیت و آشفتگی به سختی آرام می¬شوم.
30 از اینکه انجام کارهای بی ارزش و عجیب باعث دردسر من شود، می¬ترسم.
31 نمیتوانم علاقه ومیل خود را به چیزی نشان دهم.
32 تحمل ندارم ببینم که در کارهایم وقفه بوجود آمده یا بهم ریخته شده است.
33 احساس می¬کنم که تنش دارم و تحت فشار عصبی هستم.
34 خیلی زیاد احساس بی ارزش بودن می¬کنم.
35 تحمل چیزی را که مانع از انجام کارهایم شود را ندارم.
36 احساس وحشتزدگی می¬کنم.
37 در زندگی من چیزی که مرا در آینده امیدوار کند، وجود ندارد.
38 احساس می کنم زندگی برایم بی¬معنی و مفهوم است.
39 احساس بی¬قراری می¬کنم.
40 از اینکه ممکن است دچار هراس شده و انگشت نما شوم ناراحت می¬شوم.
41 دست¬هایم ارزش دارد.
42 شروع هر کاری برایم مشکل و دشوار است.