پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)

پرسشنامه استرس ادراک شده در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای 3 نسخه 4، 10 و 14 ماده¬ای است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می¬رود. افکار و احساسات درباره حوادث استرس¬زا، کنترل، غلبه، کنار آمدن با فشار روانی و استرس تجربه شده را مورد سنجش قرار می¬دهد. همچنین این مقیاس، عوامل خطرزا در اختلالات رفتاری را بررسی کرده و فرایند روابط تنش¬زا را نشان می¬دهد.
این پرسشنامه در کشورهای مختلف کاربردهای فراوانی داشته و به همین خاطر به زبا¬ن¬های گوناگون ترجمه و در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و هنجاریابی شده است. در این مجموعه نسخه 14 ماده¬ای آن ارائه می-شود. آلفای کرونباخ برای این مقیاس در سه مطالعه 84/0، 85/0و 86/0 بدست آمده است (کوهن و دیگران؛ 1983).

نمره گذاری
نحوه نمره گذاری پرسشنامه به این شکل است که بر اساس طیف 5 درجه¬ای لیکرت هرگز = 0، تقریبا هرگز= 1، گاهی اوقات= 2، اغلب اوقات= 3 و بسیاری از اوقات= 4 امتیاز تعلق می¬گیرد. عبارات 4- 5- 6- 7- 9- 10 و 13 به طور معکوس نمره گذاری می¬شوند (هرگز= 4 تا بسیاری از اوقات= 0). کمترین امتیاز کسب شده صفر و بیشترین نمره 56 است. نمره بالاتر نشان دهنده استرس ادراک شده بیشتر است.

منبع
 Cohen, S.; Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.
توجه: منبع اصلی در مرکز وجود دارد.

پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)
نام و نام خانوادگی: سن: تحصیلات: تاریخ اجرا:
در پرسشنامه زیر احساسات و افکار شما در طی ماه گذشته در هریک از عبارات، مورد سوال قرار می¬گیرد. اگرچه برخی از عبارات ظاهرا بهم شبیه هستند، ولی بر اساس پاسخی که شما می¬دهید، مسائل جداگانه¬ای را بررسی می¬کنند. بهتر است اولین پاسخی که به ذهنتان رسید، علامت بزنید.

ردیف عبارات هرگز تقریبا هرگز گاهی اوقات اغلب اوقات بسیاری از اوقات
1 آیا از اتفاقات غیرمنتظره پریشان و آشفته شده¬اید؟
2 آیا احساس کرده¬اید که قادر به کنترل مسائل مهم در زندگی خودتان نیستید؟
3 آیا احساس عصبی بودن و تحت فشار بودن کرده¬اید؟
4 آیا با موفقیت از عهده مسائل و مشکلات روزانه برآمده¬اید؟
5 آیا احساس کرده¬اید که بطور موثر با تغییراتی که در زندگیتان رخ داده، کنار آمده¬اید؟
6 آیا درباره توانایی حل مشکلات شخصی، احساس اطمینان کرده¬اید؟
7 آیا احساس کرده¬اید اوضاع همانطور که می¬خواهید پیش می¬رود؟
8 آیا متوجه شده¬اید که نمی¬توانید از عهده کارهایی که باید انجام دهید، برآیید؟
9 آیا بطور موفقیت آمیز با مشکلات آزارنده زندگی کنار آمده¬اید؟
10 آیا احساس کرده¬اید بر اوضاع تسلط دارید؟
11 آیا به خاطر اتفاقات رخ داده که خارج از کنترل شما بوده، خشمگین شده¬اید؟
12 آیا راجع به کارهایی که مجبور بوده¬اید انجام دهید، فکرتان مشغول شده است؟
13 آیا قادر بوده¬اید که بر استفاده از وقت¬های خودتان کنترل داشته باشید؟
14 آیا مشکلات شما به حدی زیاد بوده که نتوانید بر آنها غلبه کنید؟