تهیه کننده : دیوید اچ.اولسون، جویسی پورتنر ، و یو آف لوی

« مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار 20 سوالی است که برای
سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین
شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته شده
است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی ، انطباق
پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتباط تأکید دارد. « م ا ا ه خ – III » سومین
ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده
است. این ابزار برای قرار دادن خانواده ها در«الگوی حلقوی پیچیدۀ» تدوین
شده است و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضع حاضر
(ادراک) و در وضعیت دلخواه (ایده آل) آنها انجام می دهد. بنابر این، در
این مقیاس به همان 20 سوال به دو طریق متفاوت پاسخ داده می شود.
« م ا ا ه خ – III » را می توان با تغییر واژه های بعضی از سوالهای آن روی زن و شوهر ها نیز اجرا کرد
( مثلاً سوال اول به این صورت تغییر می کند ،« ما از یکدیگر کمک می گیریم»
). برای هر یک از سه بعد عملکرد خانواده ، مقیاس های درجه بندی بالینی نیز
وجود دارد.

هنجارها
در یک تحقیق وسیع برای مقیاس « م ا ا ه خ – III » ، 2453 بزرگسال با سنین
مختلف و 412 نوجوان شرکت داشتند. هنجار این مقیاس برای خانواده ها ،
خانواده های نوجوانان و زوج های جوانی که در مراحل گوناگون چرخه زندگی
هستند، بدست آمده است. نمرۀ برش برای مشخص کردن انطباق پذیری خانواده
های سخت ، با ساختار ، منعطف و آشفته و نیز برای مشخص کردن همبستگی خانواده های گسسته ، جدا ، مرتبط و بهم تنیده وجود دارد.

اعتبار
مقیاس « م ا ا ه خ – III » با الفای 68/0 برای کل ابزار ، آلفای 77/0
برای «همبستگی» خانواده ، و آلفای 62/0 برای «انطباق پذیری» خانواده، از یک
همسانی درونی نسبتاً خوب برخوردار است. اطلاعات باز آزمایی در اختیار
نیست، اما ضرایب همبستگی در بازآزمایی « م ا ا ه خ – II » برای «همبستگی»
خانواده 83/0 و برای «انطباق پذیری» خانواده 80/0 بود که نشان دهندۀ ثبات
بسیار خوبی است .

روایی
مقیاس « م ا ا ه خ – III » از روایی صوری خوبی برخوردار است ، اما
اطلاعاتی در مورد سایر انواع روایی آن در اختیار نیست. از سوی دیگر ، چندین
تحقیق نشان می دهد مقیاس « م ا ا ه خ – II » برای گروه های شناخته شده از
روایی خوبی برای متمایز کردن خانواده ها در چند مقوله از مشکلات برخوردار
است. در حال حاضر ، تحقیقات متعددی دربارۀ مقیاس « م ا ا ه خ – III » در
دست اجرا است که اطلاعات بیشتری دربارۀ روایی آن بدست خواهد آمد.

نمره گذاری
نمرۀ کل مقیاس « م ا ا ه خ – III » ، جمع نمره تمام پرسشها، نمرۀ
«همبستگی» خانواده با جمع نمرۀ سوالهای فردی و نمرۀ «انطباق پذیری» خانواده
با جمع نمرۀ سوالهای زوج بدست می آید.هر چه نمرۀ «همبستگی» بالاتر باشد ،
خانواده بهم تنیده تر محسوب می شود. هر چه نمرۀ «انطباق پذیری» بیشتر باشد،
خانواده آشفته تر به حساب می آید.

FACES-III (م اا ه خ- III )

لطفاً با استفاده از مقیاس زیر به سوالها پاسخ دهید.
1- تقریباً هرگز 2-چند وقت يكبار 3- گاهی 4- اکثرا 5- تقریباً همیشه

وضع خانوادۀ شما در حال حاضر

1. اعضای خانواده از یکدیگر کمک می گیرند..
2.از پیشنهادات فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود……..
3. ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم…
4.بچه های خانواده دربارۀ انضباط خود نظر می دهند…….
5. ما دوست داریم کارهای خانه را به اتفاق اعضای خانوادۀ خود انجام دهیم.
6. در خانوادۀ ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند….
7. اعضای خانوادۀ ما نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی می کنند….
8. خانوادۀ ما نحوۀ انجام شدن تکالیف خانوادگی را تغییر می دهد………..
9. اعضای خانوادۀ ما مایلند اوقات فراغت خود را با هم بگذرانند..
10. در خانواۀ ما، والدین و فرزندان دربارۀ استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند..
11. اعضای خانوادۀ ما احساس نزدیکی زیادی به یکدیگر می کنند
12. در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……
13. وقتی اعضای خانوادۀ ما برای انجام کاری جمع می شوند، همه مشارکت می کنند………
14. در خانوادۀ ما مقررات تغییر می کند…….
15. برای ما ، یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است…
16. مسئولیت خانۀ ما دست به دست می گردد………..
17. اعضای خانوادۀ ما برای تصمیم گیریهای خود با سایر اعضا مشورت می کنند…..
18. مشخص کردن رهبر خانوادۀ ما دشوار است
19. برای ما «با هم بودن» اعضای خانواده بسیار مهم است….
20. مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

آرزو داريد خانواده تان اين طور باشد :

21.اعضاي خانواده از يكديگر كمك بگيريم ……
22. از پيشنهادات فرزندان براي حل مشكلات استفاده شود.
23. دوستان يكديگر را تاييد كنيم ……….
24 . بچه هاي خانواده درباره ي انضباط خود نظر بدهند ……
25. دوست داشته باشيم كارها را به اتفاق اعضاي خانواده انجام دهيم ………
26. در خانواده ي ما رهبري را افراد مختلفي انجام دهند …….
27. اعضاي خانواده نسبت به يكديگر بيش از افراد خارج از خانواده احساس نزديكي كنند
28. خانواده ي ما نحوه ي انجام يافتن تكاليف خانوادگي را تغيير دهد …….
29. اعضاي خانواده مايل باشند اوقات فراغت خود را با هم بگذرانند
30. والد(ين) و فرزندان درباره ي استفاده از تنبيه با هم گفتگو كنند ……….
31. اعضاي خانواده احساس نزديكي زيادي يه يكديگر داشته باشند .
32. در خانواده ي ما تصميم گيري با فرزندان باشد …….
33. وقتي اعضاي خانواده ي ما براي انجام كاري جمع مي شوند ،همه مشاركت كنند ……..
34. در خانواده ي ما مقررات تغيير كند
35. برايمان يافتن فعاليت خانوادگي مشترك آسان باشد……..
36 . مسئوليت هاي خانه ي ما دست به دست بگردد..
37. اعضاي خانواده براي تصميم گيري خود با ساير اعضا مشورت كنند ….
38. مي دانستيم چه كسي رهبر خانواده ي ماست …….
39. (با هم بودن ) اعضاي خانواده بسيار مهم باشد ……….
40. مي توانستيم بگوييم هر يك از كارها ي خانه را چه كسي انجام مي دهد