در
روش کودر- ریچاردسون نیز آزمون تنها یک بار اجرا می شود اما در این روش همه ماده
های آزمون تحلیل می شود و برای بررسی همسانی درونی آزمون و تعیین پایایی آن از دو
فرمول که به فرمول های
KR20 و
KR21 مشهورند استفاده می شود. ( این دو نوع آزمون عموما برای محاسبه
پایایی آزمونهای دارای گزینه های دو ارزشی درست و غلط استفاده می شود)

در
استفاده از فرمول
KR21
فرض بر این است که همه سئوالات یا ماده های آزمون از لحاظ دشواری شبیه به هم
هستند. هر قدر از لحاظ درجه دشواری میان سئوالهای آزمون تفاوت وجود داشته باشد به
همان نسبت از ضریب پایایی حاصل از فرمول
KR21 کاسته می شود.

روش
KR20 برای آزمون هایی دارای پاسخ های چند ارزشی مناسب نیست.