برخی متغیر ها
وجود دارند که نمی توانند باز آزمایی شوند زیرا به شرایط زمانی یا مکانی یا …
آزمون و آزمون شوندگان بستگی دارند ( مانند سطح خوشحالی)

در چنین مواردی
روشهایی استفاده می شوند که تنها نیاز به یک بار آزمودن دارند.