روش دیگری که
برای رفع روش بازآزمایی پیشنهاد شده است روش فرمهای موازی یا هم ارز است. در این
روش دو آزمون معادل یا موازی برای یک موضوع تهیه می کنند. و آنها را در فاصله
زمانی کوتاهی (حدود دو هفته) به یک گروه واحد از آزمون شوندگان می دهند. دو فرم یک
آزمون در صورتی موازی هستند که میانگین و واریانس به بر اساس نظر برخی صاحب نظران،
پایایی و رابطه میان نمرات ازمونها و متغیرهای دیگر نیز باید در آنها برابر باشد.