سومین
روش تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش آلفا نام دارد که به آن ضریب
آلفا، یا ضریب آلفای کرانباخ یا حتی آلفا می گویند. کرانباخ (1951) واضع این روش
تعیین پایایی است. در این روش، اجزا یا قسمتهای آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون
به کار می روند. اگر قسمت های آزمون همان سئوالات آزمون باشند و سئوالها به صورت
درست و غلط باشد، ضریب آلفای کرانباخ برابر خواهد بود با
KR20. روش آلفای کرانباخ در شرایطی که نمرات سئوال به صورت دو ارزشی یا
چند ارزشی است نیز تعیین می شود.

اگر
روش ضریب آلفا و روش دو نیمه کردن آزمون را با هم مقایسه کنیم ، خواهیم دید که روش
دو نیمه کردن آزمون نوعی روش ضریب آلفاست. به دیگر سخن ضریب آلفا معرف میانگین
ضریب های پایایی حاصل از همه دو نیمه های ممکن یک آزمون است.