در
روش دو نیمه کردن آزمون، آزمون مورد نظر را یک بار با گروه واحدی از آزمون شوندگان
اجرا می کنیم و پس از اجرا آن را به دو نیمه تقسیم می نماییم. در این روش بهترین
راه دو نیمه کردن آزمون این است که همه سئوالهای فرد را یک آزمون به حساب بیاوریم
و همه سئوالهای زوج را نیز آزمون دیگر بدانیم. ضریب همبستگی بین نیمه ها در فرمول اسپیرمن
– براون
قرار می گیرد. نتیجه، ضریب پایایی کل آزمون خواهد بود.