یکی از معروف
ترین روشهای تعیین پایایی یک آزمون، روش بازآزمایی است. در این روش آزمون در دو
نوبت به فاصله دو هفته با گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می شود و نمره های
حاصل را با هم مقایسه می نمایند. ضریب همبستگی بین نمره های به دست آمده از دوبار
اجرای آزمون ضریب پایایی آزمون است.

انتقادی که بر
این نوع تعیین پایایی وارد است این است که تجربه نوبت اول آزمون سبب می شود که
آزمون شوندگان با سئوالهای آزمون آشنا شوند و این آشنایی سبب خواهد شد که آنان در
پاسخ به همان سئوالات در نوبت دوم اجرای آزمون بهتر عمل می کنند.