” نظریه
مجموعه ای است از تعریف ها و پیشنهادها در باره تعدادی متغیر بهم پیوسته، که همه
این تعریف ها و پیشنهادها بعد منظم و مدونی از وقایع و پدیده هایی را که در اثر
همبستگی ها و تداخل این متغیرهایی به وجود می آید، ارائه می دهد”.

هدف و منظور محقق در هنگام برخورد با نظریه آن است که با
مشخص کردن روابط میان متغیر ها و چگونگی نوع بهم پیوستگی آنها، بتواند پدیده ها یا
وقایع حاصل از این متغیرها را توضیح دهد، یا تا اندازه ای وقوع آنها را پیش بینی
کند.

تعریف نظریه را می توان به اجزای کوچکتری تقسیم کرد:

1-   نظریه مجموعه ای از
پیشنهادها در باره ” تعدادی” متغیر بهم پیوسته و تعریف و تعیین شده است.

2-   نظریه با مشخص کردن نوع
بهم پیوستگی متغیرهای تعریف و تعیین شده، بعدی منظم و مدون از وقایع و پدیده هایی
که توسط این متغیرها حاصل یا توصیف می شود، ارائه می دهد.

3-   نظریه، چگونگی وقوع
وقایع و پدیده ها را توضیح می دهد. این توضیح، از راه شناسایی ارتباط متغیرها با
هم و تشخیص نوع ارتباط صورت می گیرد.

منبع: کتاب “روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در
علوم انسانی”، نوشته دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی