روایی همزمان
نوعی روایی پیش بینی است که در آن، به جای تعیین رابطه بین دو آزمون پس از گذشت یک
فاصله زمانی، رابطه بین دو آزمون به طور همزمان تعیین می شود. هدف از تعیین روایی
همزمان بین دو آزمون این است که معلوم سازیم آیا می توان یکی از این دو آزمون را
به جای دیگری به کار بریم یا نه.

روش تعیین روایی
همزمان

در تعیین روایی
همزمان، هنگام اندازه گیری متغیر پیش بین، علاوه بر این متغیر، متغیر ملاک نیز
موجود است، در حالی که در تعیین روایی پیشبینی، متغیرملاک در آنده اندازه گیری می
شود.

رابطه بین این دو آزمون همزمان اجرا شده ، نشان دهنده روایی همزمان است.

منبع: کتاب ” اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی” نوشته ” دکتر علی اکبر سیف”