روایی محتوایی
آزمون های وابسته به هنجار و آزمونهای وابسته به ملاک بسیار شبیه به هم هستند با
وجود این، در تعیین روایی برای آزمونهای وابسته به ملاک وابستگی سئوالهای آزمون به
محتوا و هدفهای مشخص یک موضوع بیشتر است.

روش تعیین روایی
محتوایی آزمونهای وابسته به ملاک

برای تعیین روایی
محتوای آزمونهای وابسته به ملاک بهتر است آزمون ساز از گروهی از داوران صاحب نظر
در موضوع بخواهد تا سئوالهای آزمون را بخواند و آنها را با توجه به میزان دقتی که
هدفهای آموزشی و محتوای مورد نظر را می سنجد درجه بندی نماید. لازم نیست که تعداد
داوران خیلی زیاد باشد اما لازم است که آنها هم از موضوع مورد سنجش و کسانی که
آزمون برایشان ساخته می شود، آگاهی کامل داشته باشند. اعضای گروه داوران می توانند
متخصصین یا مدرسین همان موضوع در سطح مورد سنجش باشند.

منبع: کتاب
” اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی” نوشته ” دکتر علی اکبر
سیف”