روایی صوری یک از
مشتقات روایی محتوایی است. روایی صوری به این مطلب اشاره می کند که سئوالهای آزمون
تا چه حرد در ضاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند.

مورفی و شوفر (
2001) گفته اند که ” اصطلاح روایی صوری به درجه ای از منطقی بودن که یک آزمون
به نظر کسانی که به آن جواب می دهند میرسد گفته می شود)

در واقع روایی
صوی نم یتواند نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پاره ای از
مواقع وجود آن مفید به نظر می رسد.

روش تعیین روایی
صوری

از آنجا که روایی
صوری نوع خاصی از روایی محتوایی است، همان روشی که برای تعیین روایی محتوایی به
کار می رود، یعنی استفاده از نظر متخصصان، در اینجا نیز برای تعیین روایی صوری
قابل استفاده است.

منبع: کتاب ” اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی” نوشته ” دکتر علی اکبر سیف”