کوشش هایی که در جهت
برملا سازی حقایق امور دارای نظم، دقت، تامل، سازماندهی و برنامه ریزی و
خصوصیاتی از این قبیل اند به اصطلاح،” شیوه علمی کشف حقایق و دانش نو” یا
“تحقیق به روش علمی” می گویند.

      کلید رشد و ترقی چشمگیر دنیای غرب در جهات مختلف علمی، تحقیقات و بررسی های مستند و دقیق آنها بوده است.

      هدف تحقیق چیزی جز ایجاد و انشاء نظریه و اصول آن ( دانش نو) ، یا بررسی صحت و سقم این دو است.

 

منبع:

کتاب “روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی“، نوشته دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی