جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در قسمتهای مختلف پایان نامه:


اندازه

فونت (
پیشنهادی)

قسمت

18

B Titr

عنوان بخش

14

B Lotus
Bold

تیتر های
فرعی (عنوان فصل ها و گفتارها)

14

B Lotus
Bold

عنوان
چکیده ی فارسی

12

B Lotus

متن چکیده
ی فارسی

14

B Lotus

متن فارسی
پایان نامه یا رساله

14

B Lotus

فهرست
منابع فارسی

12

B Lotus

عنوان جدول
یا شکل

12

B Lotus

متن جدول

10

B Lotus

زیرنویس
جدول

10

B Lotus

پاورقی
فارسی

8

Times New
Roman

پاورقی
انگلیسی

13

Times New
Roman

عنوان
چکیده انگلیسی

12

Times New
Roman

متن چکیده
انگلیسی

12

Times New
Roman

فهرست
منابع انگلیسی