اولین صفحه از پایان نامه، یا گاهی روی جلد آن، مشتمل بر اطلاعاتی است که عموما دارای موارد زیر است:

1-     آرم دانشگاه مربوطه

2-     عنوان دانشکده مربوطه

3-     عنوان پایان نامه

4-     نام کامل استاد راهنما

5-     نام کامل محقق یا محققان

6-      ( در برخی موارد: نوع مدرک قبلی محقق یا محققان و نام موسسه یا دانشگاهی که مدرک را صادر نموده است.)

7-     نوع مدرکی که پایان نامه به خاطر آن نوشته شده است.

8-     تاریخ ارائه پایان نامه

باید توجه داشت که موارد
ذکر شده تنها حالتی عمومی را نشان می دهد. روند تدوین پایان نامه در
دانشگاه ها، معمولا با هم متفاوت است. لذا برای تدوین مطالب پایان نامه هر
دانشگاه، می بایست به آیین نامه تدوین رساله در هر دانشگاه مراجعه کرد.

برای دستیابی به آیین نامه های تدوین رساله برخی از دانشگاه ها، به صفحه آیین نامه های تدوین رساله مراجعه فرمایید.