شماره گذاری صفحات پایان نامه و رساله بهتر است بر اساس قانون زیر باشد:

– جلد

– صفحه ی سفید (استر بدرقه)

– صفحه ی بسم ا… الرحمن الرحیم………………… الف

– صفحه ی عنوان به زبان فارسی………………..….. ب

– تعهد نامه اصالت پایان نامه یا رساله……….……… ج

– تصویر صورتجلسه ی دفاعیه…………………..…….. د

– سپاسگزاری……………………………………………. ه

– تقدیم به…………………………………………………. و

– فهرست تفصیلی مطالب……………..……………… ز

                                                          ح ، ط  …

توجه: اگر فهرستی برای جدولها، نمودارها، شکل ها و نقشه ها داشتید ادامه ی حروف ابجد برای

صفحه گذاری استفاده شود.

– چکیده به زبان فارسی………………………………….. 1

– درآمد (مقدمه)……………………………….……………. 2

3،4،5،…

– بخش ها و فصول پایان نامه…………..………… ادامه اعداد

– نتیجه گیری و پیشنهادات………………………. ادامه اعداد

– پیوست ها (در صورت لزوم)………….………… ادامه اعداد

منابع و ماخذ………………………………..………. ادامه اعداد

 – فهرست نامها (در صورت لزوم)……………… ادامه اعداد

– چکیده به زبان انگلیسی…………….………… ادامه اعداد

– صفحه سفید (استربدرقه) ——-

– صفحه ی عنوان به زبان انگلیسی ——-

توجه: صفحه ی عنوان به زبان انگلیسی شماره ی صفحه ندارد، چون در واقع جلد دوم پایان نامه یا رساله است.

تذکر: معرفی حروف ابجد، اعداد عربی و اعداد رومی

الف- حروف ابجد: این حروف به ترتیب عبارتند از:

ابجد، هوز، حطی، کلمن،
سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ  (الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع،
ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ)

ب- اعداد ( یا به عبارت دیگر: اعداد عربی): این اعداد به ترتیب عبارتند از:

…. ،4 ،3 ،2 ،1

ج- اعداد رومی: این اعداد به ترتیب از چپ به راست عبارتند از:

I – П – Ш – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – …

-6 توصیه ها و پیشنهادات کلی

-1 صفحات متن اصلی که از چکیده به زبان فارسی شروع می شود تا آخر پایان نامه به صورت 1-2-3-4-…) پایین صفحه شماره گذاری شود.

-2 هر صفحه ی متن پایان نامه باید بین 2 تا 24 سطر را در برگیرد.

-3 نوع خط پایان نامه و
فاصله های سمت راست و چپ و نیز بالا و پایین باید بر اساس الگوی ارایه شده
از طرف دانشگاه باشد، به این صورت که:

الف- صفحات اصلی می بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود.

ب- در هر صفحه، طول هر سطر اصلی 16 سانتی متر و فاصل هی سطرها از یکدیگر 1 سانتی متر در نظر گرفته شود.

ج- متن سطرهای اصلی با فونت 14 لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه بین 20 تا 24 سطر باشد.

د- فاصله ی هر سطر از سمت راست کاغذ 3 سانتی متر و از سمت چپ 2 سانتی متر باشد . (در متون انگلیسی این فواصل به عکس است)

ه – فاصله ی اولین سطر از بالای صفحه 3 سانتی متر و فاصله ی آخرین سطر از پایین صفحه 5 سانتی متر باشد.

و- فاصله ی شماره صفحه تا پایین صفحه  5 سانتی متر

-4 در متن اصلی پایان نامه، جمله ها و عبارتهایی که به طور مستقیم نقل می شوند باید داخل گیومه قرار گیرند. «»

-5 کلیه ی علایم نوشتاری از
قبیل ( . – ؛ – ! – ؟ – : – ، ) باید دقیقاً در نوشتن پایان نامه در جای
درست خود بکار گرفته شوند . مثلاً بعد از جمله پرسشی علامت پرسش (؟) و یا
بعد از جمله تعجبی علامت تعجب (!) و یا در پایان جمله نقطه (.) و … گذاشته
شود.

-6 در نوشتن صحیح کلمات
نهایت دقت را مبذول دارید. برای این کار حتماً توصیه های نویسنده ی رسم
الخط فارسی فرهنگستان ادب فارسی را اعمال نموده و طریقه صحیح نوشتن کلمات
را ملاحظه فرمایید.

-7 در تدوین متن اصلی از
عناوین ( 1) بخش ( 2) فصل ( 3) گفتار ( 4) شماره برای گفتار استفاده شود.
به طوری که مثلاً هر پا یان نامه ای به سه بخش تقسیم شود و هر بخشی به چند
فصل و هر فصلی به چند گفتار و هر گفتاری به چند شماره تقسیم شود.

-8 سعی کنید برای حفظ امانت
اگر مطلبی را از جایی اقتباس کردید حتماً در همان صفحه به صورت پاورقی
آدرس منبع اقتباس شده را بدهید چون کسی حق ندارد مط الب دیگران را به اسم
خودش ارایه کند و اگر این امر ثابت شود، یک ضعف در پایان نامه به شمار رفته
و مصداق سرقت ادب به حساب خواهد آمد.

مطالب فوق از فایلی به نام فصل 6، با موضوع نگارش و ویرایش اطلاعات، از سایت meshkatnoor.com استخراج شده است.