پایان نامه در چارچوب
آموزشی، به عنوان نتیجه عملی یک مقطع تحصیلی به شمار می آید. تدوین پایان
نامه بر اساس روش علمی پایه گذاری شده است. در یک پایان نامه، مراحل روش
علمی، که به عنوان روش تکامل یافته استقراء و قیاس مطرح است، رعایت می
گردد.

در فصل اول عموم پایان نامه
ها، کلیات موضوع مورد پژوهش مطرح می گردد. این کلیات شامل مقدمه ای در باره
موضوع، بیان موضوع پژوهش و توضیح مشروح در مورد آن، اهمیت پژوهش، سئوالات و
فرضیات پژوهش، تعاریف نظری و عملیاتی مربوط به موضوع مطرح میگردد.

در فصل دوم پایان نامه که عموما با نام
ادبیات پژوهش نامگذاری می شود، علاوه بر بررسی پایه و نظری موضوع، به بررسی
پیشینه پژوهش پرداخته می شود.

در فصل سوم پایان نامه، به
معرفی ابزار پژوهش، مدل مربوط به پژوهش، تعریف جامعه آماری، شیوه های نمونه
گیری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین مشخص کردن روایی و پایایی
ابزار پژوهش پرداخته می شود.

در فصل چهارم، عموما به
تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. در این فصل، به بررسی شاخص های آمار
توصیفی و استنباطی در مورد داده های به دست آمده از ابزار پژوهش پرداخته
شده و نتایج اولیه به دست آمده از ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به صورت
جداول و نمودارهای مناسب ارائه می شود.

و در نهایت، در فصل پنچم پایان نامه، به نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج و تفسیر آنها پرداخته می شود.