سرفصل عنوان فایل ورودی SPSS استفاده شده
تکنیک های آماری مقدمه ای بر تحلیل های آماری در SPSS Tech Survey
آمار توصیفی فراوانی ها و آمار توصیفی New Drug
فرایند اکسپلور Disease
فرایند جداول متقاطع Tech Survey
مقایسه میانگین ها تی تست Cancer
آنوای یک طرفه Food Company
مدل خطی GLM تک متغیره Super Market
GLM چند متغیره Plastic
GLM اندازه گیری های مکرر Cancer
مدل خطی تعمیم یافته GLM تعمیم یافته Fabric
مدل های ترکیبی مدل های ترکیبی Exam
همبستگی دو متغیره همبستگی دو متغیره و جزء به جزء Body Fat
مدل های رگرسیون رگرسیون خطی، آمار، تشخیصی، نمودارها Body Fat
رگرسیون خطی، انتخاب متغیرها Body Fat
رگرسیون لجستیک Disease
مدل های لگاریتمی-خطی مدل های لگاریتمی-خطی عمومی Tech Survey
دسته بندی تحلیل خوشه ای Tech Survey
کاهش داده تحلیل عاملی Tech Survey
تحلیل مقیاس- پایایی تحلیل پایایی Tech Survey
تکنیک های ناپارامتری  فرایند های ناپارامتری تک نمونه ای Cancer
تحلیل ناپارامتری نمونه های مستقل Food Company
تحلیل ناپارامتری نمونه های مرتبط Cancer
سری های زمانی سری های زمانی هموارسازی Gasoline Sales
سری های زمانی مدل ARIMA Airline Passengers
تحلیل بقا مدل های کاپلان میر Rat Tumor
مدل های رگرسیون کاکس Lung Cancer
نمودارهای X و R Ring Diameter
نمودارهای P و nP Orange Juice
کنترل کیفی نمودارهای c و u Dye Cloth
تحلیل قابلیت Ring Diameter
ROC منحنی ROC Loan