این آزمون به منظور مشخص کردن نرمال بودن توزیع داده های یک متغیر استفاده می شود. 

متغیرهایی که سطح معناداری آزمون آنها، از 0/05 بالاتر به دست می آید، دارای توزیع نرمال هستند.


برای اجرای این آزمون در SPSS از گزینه آنالیز، زیربخش اکسپلور وارد شده، متغیر خود را انتخاب نموده و در قسمت پلات، گزینه نرمال پلات ویت تستز را فعال می کنیم.