موقعی
که دو رتبه دهنده، پاسخگویان را رتبه بندی می کنند و قصد داریم میزان
توافق بین این دو رتبه دهنده را بسنجیم، از شاخص کاپا استفاده می کنیم.شاخص
کاپا تنها برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که هم سطح سنجش آنها
یکی باشد و هم تعداد طبقات آنها با یکدیگر برابر باشد. مقدار شاخص کاپا که
به کاپای کوهن معروف است، بین صفر تا یک نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه
به عدد یک نزدیک تر باشد نشان می دهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان
وجود دارد. اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد، در آن صورت،
شاهد توافق کمتر بین دو رتبه دهنده هستیم.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.