زمانی که یکی از دو متغیر مورد نظر پیوسته است، اما متغیر دوم یک متغیر دو ارزشی
غیر حقیقی یا ساختگی است، یعنی نمرات به عمد به دو مقوله تقسیم شده اند، از روش همبستگی
دو رشته ای استفاده می شود
.


 

 

منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر
خلیل میرزایی