زمانی که از دو متغیر مورد نظر که می خواهیم بین آنها ضریب همبستگی به دست آوریم
یکی ‏پیوسته و دیگری دو مقوله ای یا دو ارزشی باشد از روش همبستگی دو رشته ای نقطه
ای ‏استفاده می کنیم. منظور از متغیر دو ارزشی آن امت که تنها یکی از دو مقدار یک یا
صفر را شامل می شو« مانند بله _ نه، ، زن _ مرد، و  قبول _ رد. معمولا به منظور انجام محاسبات به یکی
از این دو مقوله نمره ١ ‏و به دیگری نمره صفر داده می شود. نمونه روش این نوع نمره
گذاری، نمره دادن به سوالهای آزمونهای معینی، مانند آزمونهای چند گزینه ای است. در
این آزمونها به هر سوال درست نمره یک و به هر سوال غلط نمره صفر داده می شود
.

 

منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر خلیل میرزایی