اگر با دو دسته عدد یا نمره سروکار داشته باشیم که در اهل هیچ کدام از آنها دو
ارزشی واقعی نباشد اما هر دوی آنها را اجبارا و از روی ضرورت به صورت دو ارزشی درآورده
باشیم، در آن صورت از روش تتراکوریک یا چهارخانه ای  استفاده می کنیم. فرمول ضریب همبستگی تتراکوریک
همبستگی بین دو متغیر مورد نظر را به فرض اینکه پیوسته هستند به دست می دهد.


منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر
خلیل میرزایی