نسبت
بخت ها آماره ای است که به خصوص در جداول دو در دو، میزان تاثیر یک متغیر
بر روی متغیر دیگر را نشان می دهد. نسبت بخت ها، که در واقع نسبت و بخت به
همدیگر است، به معنای نسبت احتمال وقوع یک حادثه به احتمال عدم وقوع آن می
باشد. بنابر این، نسبت بخت ها نشان دهنده یک واحد تغییر در نسبت بخت ها به
ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل است.

زمانی که آماره نسبت بخت ها
را محاسبه می کنیم، خروجی SPSS مقدار آماره های برسلو و تارون را نیز به
ما نشان می دهد که میزان همگنی بخت ها در میان طبقات متغیر کنترل (لایه ها)
را آزمون می کنند. در تفسیر نتایج این دو آزمون، چنان چه سطح معنی داری
مقدار هر دو متغیر کوچک تر از 0.05 باشد، در آن صورت نتیجه می گیریم که
نسبت بخت ها در میان طبقات متغیر کنترل متفاوت است.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.