آمار
دانان و تحلیل گران مختلف، دامنه های متفاوتی را برای تفسیر ضریب همبستگی
در نظر گرفته اند. در اینجا به مهم ترین این دسته بندی ها و نحوه تفسیر
آنها که کاربرد بیشتری دارد اشاره می کنیم:

دامنه همبستگی 0.20 تا 0.35

همبستگی بین این دامنه، هر
چند از نظر آماری ممکن است معنی دار باشد، تنها رابطه نسبتا ضعیفی را بین
متغیرها نشان می دهد. همبستگی 0.2 نشان می دهد که تنها چهار درصد واریانس
بین دو متغیر مشترک است.

 

دامنه همبستگی 0.35 تا 0.65

در این دامنه، همبستگی ها
از نظر آماری بالاتر از سطح یک در صد معنی دار هستند. وقتی همبستگی حدود
0.40 باشد، پیش بینی ساده گروهی امکان پذیر است.

 

دامنه 0.65 تا 0.85

با استفاده از همبستگی های
این دامنه، می توان پیش بینی های گروهی انجام داد که به اندازه کافی دقیق
باشند. از ضرایب همبستگی بالاتر از 0.75، می توان برای پیش بینی های فردی
تا حد قابل قبولی استفاده کرد.

 

همبستگی های بالاتر از 0.85

همبستگی های بالاتر از 0.85
نشان دهنده رابطه نزدیک بین دو متغیر است. همبستگی 0.85 حاکی از آن است که
اندازه مورد استفاده برای پیشبینی حدود 72 درصد با عملکرد مورد پبش بینی،
واریانس مشترک دارد. مطالعات پیشبینی در علوم اجتماعی و تربیتی به ندرت تا
این حد بالاست. با این حال، اگر همبستگی در این حد به دست آمد، برای پیش
بینی گروهی و انفرادی بسیار مفید است.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.