این
ضریب نیز همانند ضریب فی برای آزمون رابطه بین دو متغیر اسمی دو ارزشی به
کار می رود. با این حال ضریب یول نمی تواند تفسیر کاهش نسبت خطا را به دست
دهد و معمولا روابط را نیرومندتر از میزان واقعی نشان می دهد. این ضریب در
نرم افزار SPSS موجود نمی باشد.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.