اگر بخواهیم رابطه ی بین دو یا چند متغیر مقوله ای ( ‏اسمی) را که هر کدام ممکن
است دارای بیشتر از دو مقوله یا طبقه باشند، تحلیل نماییم، از ضریب وابستگی یا توافق
C
استفاده می کنیم. هر چه مقدار ا ز ضریب بزرگتر باشد، درجه وابستگی متغیرها
به هم بیشتر خواهد بود. البته باید توجه داشت
که هر چه تعداد طبقه ها بیشتر باشد، مقدار این ضریب نیز ‏بیشتر خواهد بود، اما به ندرت
به 1 می رسد، مگر اینکه تعداد طبقه ها بسیار افزایش یابد. در آزمون ضریب وابستگی یا
توافق
C نیز برخلاف آزمون مجذور خی که ضریب همبستگی را بیان
می دارد، شدت رابطه بیان می گردد. برای محاسبه ی ضریب وابستگی یا توافق
C از
فرمول زیر استفاده می کنیم 

منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر
خلیل میرزایی

ضریب توافق C

ضریب توافق C که به ضریب
توافق پیرسون معروف است نوعی تقریب اسمی برای ضریب همبستگی پیرسون به حساب
می آید. این ضریب برای اندازه گیری میزان هم خوانی بین دو متغیر کیفی، که
هر یک از آنها ممکن است دارای بیش از دو طبقه باشند به کار می روند. هر چه
مقدار این ضریب بیشتر باشد نشان می دهد که درجه وابستگی صفات نسبت به هم
بیشتر است.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.