ضریب
همبستگی پیرسون برای توصیف همبستگی بین دو متغیر که با استفاده از مقیاس
فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده اند به کار برده می شود. متغیرهایی نیز
وجود دارند که نمی توان آنها را به صورت فاصله ای یا نسبی اندازه گیری کرد.
ضریب همبستگی اسپیرمن“، صورتی از ضریب همبستگی پیرسون
است و زمانی استفاده می شود که نمره ها، رتبه بندی شده باشند یا به جای
اعداد، رتبه های آنها در دست باشد.


d2  مجذور تفاوت رتبه ها از هم است

n تعداد آزمودنی هاست.

 

منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر
خلیل میرزایی

 برای انجام این آزمون، می توانید به قسمت آموزش SPSS همین وب سایت، مراجعه فرمایید.