ضریب
نا یقینی یا عدم قطعیت (U) که به ضریب یو تیل و ضریب آنتروپی معروف است یک
شاخص نامتقارن می باشد. این ضریب کاهش متناسب در خطای پیش بینی را هنگامی
که مقادیر یک متغیر برای پیش بینی مقادیر متغیر دیگر به کار رفته اند، مشخص
می کند. برای مثال، مقدار 0.64- مشخص می کند که آگاهی از یک متغیر، خطای
پیش بینی دیگر را 64 درصد کاهش می دهد.

 

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.