شاخص
لاندا که به شاخص گاتمن نیز معروف است، زمانی به کار می رود که هر دو
متغیر مورد سنجش در سطح اسمی چند وجهی ( چند ارزشی ) باشند. بر خلاف ضریب
فی، برای به دست آوردن ضریب لاندا، نیازی به محاسبه مربع آن نیست چون مقدار
لاندا قبلا به توان دو رسیده است. به همین خاطر، مقدار لاندا معمولا کمی
کوچکتر از مقدار فی می باشد.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.