دی
سامرز برای پیش بینی مقادیر متغیر وابسته بر اساس مقادیر متغیر مستقل به
کار می رود. بنابر این، دی سامرز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد
داریم متغیر وابسته را از روی متغیر مستقل پیش بینی کنیم. وقتی که مقدار Y
را از روی مقدار X پیش بینی می کنیم، دی سامرز پیوندهای موجود در متغیر
وابسته را در نظر می گیرد. این مسئله باعث کاهش مقدار دی سامرز، در مقایسه
با گاما می شود. با این وجود دی سامرز دقیق تر نشان می دهد که تا چه حد
متغیر مستقل باعث کاهش خطا در پیش بینی متغیر وابسته می شود.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.