این
شاخص نیز برای محاسبه میزان پیوند بین متغیرهای اسمی چندوجهی ( چند ارزشی)
به کار می رود. ضریب تاوی گودمن و کروسکال یک ضریب متقارن است و زمانی به
کار می رود که متغیرهای مستقل و وابسته مشخص نباشند اما زمانی که متغیرهای
مستقل و وابسته مشخص باشند از ضریب نامتقارن دی سامرز استفاده می شود. تاوی
گودمن گاهی اوقات بر لاندا برتری دارد چرا که برای محاسبه لاندا، از برخی
خانه های جدول استفاده می شود. با وجود این، مقدار تاوی گودمن و کروسکال
همیشه بین صفر تا یک نیست، به ویژه زمانی که تعداد متغیر وابسته بیشتر از
متغیر مستقل باشد.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.