شاخص
های پیوند اسمی شامل هفت ضریب است که تنها برای متغیرهای اسمی – اسمی و
اسمی –ترتیبی به کار می روند. از آنجا که توزیع داده ها در متغیرهای اسمی
اغلب به صورت متقارن است، بنابر این صحبت از جهت رابطه بین این متغیرها
معنی ندارد. نبابر این چنانچه در هنگام محاسبه این شاخص ها، مقدار به دست
آمده منفی بود، باید به سادگی آن را نادیده بگیریم. از این رو مقدار رابطه
این متغیرها بین صفر و یک تغییر می کند. هر چه مقدار یک شاخص به یک نزدیک
تر باشد، آن رابطه نیرومندتر است. هرچه آن مقدار به صفر نزدیک تر باشد،
رابطه ضعیف تر است.

ضریب توافق C

ضریب فی

ضریب کیو یول

ضریب وی کرامر

ضریب لاندا

ضریب تاوی گودمن و کروسکال

ضریب نایقینی