سنجش
فاصله ای نوعی همبستگی است که خلاصه ای از آماره های مربوط به میزان تشابه
یا تفاوت ( فاصله ) بین جفت متغیرها و یا جفت پاسخگویان را نمایش می دهد.
یکی از کاربردهای سنجش فاصله ای، این است که از نتایج حاصل از این دستور،
می توانیم برای سایر دستورها مانند تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر ( خوشه ای )
استفاده کنیم.

ملاحظات

هنگام بررسی فاصله بین
پاسخگویان یا متغیرها، شاخص های زیادی برای ما فراهم است که باید بسته به
مقیاس متغیر یا متغیرهای مورد نظرمان، یکی از آنها را انتخاب کنیم.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.