سنجه
ریسک تنها برای جداول دو در دو و برای سنجش شدت پیوند بین حضور یک عامل و
وقوع یک رویداد به کار می رود. در تفسیر نتیجه نسبت ریسک نسبی، چنانچه عدد
یک بین کرانه بالا و پایین فاصله اطمینان قرار نگرفته باشد، در آن صورت می
گوییم که عامل با رویداد مورد نظر پیوند دارد و می توانیم مقدار ریسک نسبی
دو گروه را با هم مقایسه کنیم. اما اگر فاصله اطمینان عدد یک را شامل شود،
در آن صورت نتیجه میگیریم که عامل با رویداد پیوند ندارد.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.