ضرایب
همبستگی با توجه به مقیاس

سطح سنجش
متغیرها

آماره
توصیفی

آماره
استنباطی

اسمی- اسمی

·
فی

·
لاندا

·
تااو گودمن و کراسکال

کای دو

اسمی- اسمی

·
لاندا

·
تااو گودمن و
کراسکال

·
وی کرامر

کای دو

اسمی-
ترتیبی

·
تتا

·
همه آماره ها

آزمون U من ویتنی

آزمون
میانه نمونه-
K کراسکال- والیس

اسمی-
فاصله ای

·
اتا( نسبت همبستگی)

·
همه آماره ها

آزمون F– تحلیل واریانس یک طرفه

کای دو

ترتیبی-
ترتیبی

·
گاما

·
تااو بی کندال

·
تااو سی

آزمون
معناداری گاما

آزمون
معناداری تااو

ترتیبی-
ترتیبی

·
تااو کاندال

آزمون
معناداری تااو

ترتیبی-
ترتیبی

·
تااو کاندال

·
رو اسپیرمن

آزمون
معناداری رو

ترتیبی-
فاصله ای

·
اتا

·
همه آماره ها

آزمون F

ترتیبی-
فاصله ای

·
اتا

·
تااو کندال

آزمون F

آزمون
معناداری تااو

ترتیبی-
فاصله ای

·
تااو کاندال

·
رو اسپیرمن

آزمون F

آزمون
معناداری تااو

فاصله ای-
فاصله ای

·
آر پیرسون

آزمون
معناداری آر

فاصله ای-
فاصله ای

·
پیرسون

·
رگرسیون

 

 

منبع: کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر
خلیل میرزایی