آزمون
مک نمار یک آزمون نا پارامتری است که فقط برای دو متغیر دو وجهی دو در دو
به کار می رود. آزمون مکن نمار بر اساس توزیع خی دو ، به آزمون میزان تغییر
در پاسخ ها می پردازد. این آزمون به خصوص برای طرح های آزمایشی به کار می
رود که در آن قصد داریم میزان تغییر در پاسخ ها را به ازای انجام یک مداخله
در دو زمان قبل و بعد از یک مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.