از
آزمون تی مستقل زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین های دو گروه
مستقل از هم را به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان و
یا به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شده اند مانند گروه آزمایش و گواه،
با هم مقایسه نماییم تا ببینیم که آ یا بین دو گروه مورد نظر تفاوت معنی
داری وجود دارد یا نه. برای این منظور، از فرمول زیر که در آن تفاوت
میانگین های دو گروه با توجه به واریانس و اندازه  گروه های مورد نظر مدنظر
قرار گرفته است. استفاده می نماییم.


 

منبع:کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر خلیل میرزایی

 

مقایسه میانگین های دو گروه مستقل

گروه
ها یا نمونه هایی مستقل هستند که انتخاب آزمودنی ها یا موارد در یک نمونه ،
در انتخاب موارد یا آزمودنی های گروه دیگر، تاثیری نداشته باشد. در این
نمونه های هیچ دلیلی برای رابطه بین آزمودنی ها وجود ندارد.

نمونه های مستقل دارای دو نوع متفاوت هستند:

  • نمونه های مستقلی که به صورت تصادفی از دو جامعه کاملا مختلف انتخاب می شوند مانند مقایسه یک گزینه بین گروه مردان و زنان
  • نمونه
    های مستقلی که به صورت تصادفی از یک جامعه انتخاب شده اند ولی هر کدام در
    معرض یک متغیر مستقل قرار داده می شوند. در چنین شرایطی، تمام متغیر ها بجز
    متغیر های آزمایشی، ثابت نگه داشته می شوند تا بتوان نتیجه گرفت که تفاوت
    بین دو گروه ناشی از تاثیر های متفاوت متغیر های آزمایشی بوده است.

 

منبع:کتاب “احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی” نوشته “دکتر علی دلاوری”

برای انجام این آزمون، می توانید به قسمت آموزش SPSS همین وب سایت، مراجعه فرمایید.