آزمون
t روش آزمون فرضیه درباره محل میانگین جامعه را بررسی می کند. این آزمون
ممکن است به این شرح اجرا شود که ابتدا عددی را برای میانگین جامعه فرض
کنیم. سپس از طریق آزمون t تعیین کنیم که این فرضیه صحیح است یا خیر. از
این آزمون می توان برای مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت یا ادعا
نیز استفاده کرد. پس از صورت بندی کردن فرضیه صفر و خلاف، این آزمون شامل
مراحل زیر است:

1-      محاسبه  t برای داده های جمع آوری شده.
2-      محاسبه درجات آزادی با استفاده از فرمول df=n-1

3-      تعیین سطح اطمینان یا سطح معنادار بودن

4-      مراجعه به جدول های t که در مراجع مختلف وجود دارد و استخراج t جدول

5-      مقایسه t محاسبه شده و t جدول

6-      تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه صفر


 

 

کتاب “احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی” نوشته “دکتر علی دلاوری”

برای انجام این آزمون، می توانید به قسمت آموزش SPSS همین وب سایت، مراجعه فرمایید.