در جدول زیر، نمونه هایی از آزمون های راج در انجام
پروژه های آماری ارائه شده است. نوع این آزمون ها بر اساس تعداد گروه ها، نوع
متغیرها و وضعیت گروه ها تعیین می شود.
 
 
 

نمونه های
رایج آزمون های آماری

تعداد گروه
ها

نوع متغیر

وضعیت گروه
ها

نوع آزمون

دو گروه

کمی

مستقل

تی مستقل

دو گروه

رتبه ای

مستقل

من ویتنی

دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

دو گروه

کمی

وابسته

تی وابسته

دو گروه

رتبه ای

وابسته

ویلکاکسون-
آزمون علامت

دو گروه

اسمی

وابسته

مک نمار

بیش از دو
گروه

کمی

مستقل

تحلیل
واریانس یکطرفه

بیش از دو
گروه

رتبه ای

مستقل

کروسکال
والیس

بیش از دو
گروه

اسمی

مستقل

خی دو

بیش از دو
گروه

کمی

وابسته

تحلیل
واریانس مکرر

بیش از دو
گروه

رتبه ای

وابسته

فریدمن

بیش از دو
گروه

اسمی

وابسته

کوکران

 

 

نوع
متغیرهای مورد مطالعه

نوع آزمون

هر دو کمی

ضریب
همبستگی پیرسون

یکی کمی،
دیگری رتبه ای

ضریب
همبستگی اسپیرمن- کندال

هر دو رتبه
ای

اتا

مستقل
اسمی، وابسته کمی

ضریب لاندا

مستقل کمی،
وابسته اسمی

تتا

یکی رتبه
ای، دیگری اسمی

لاندا، فی،
کرامر

هر دو اسمی

لاندا، فی،
کرامر

 

 

برای انجام این آزمون ها، می توانید به قسمت آموزش SPSS همین وب سایت، مراجعه فرمایید.