ا‏گر ما بخواهیم دو گروه یا جامعه را در رابطه با یک متغیر دو
مقوله ای مقایسه نماییم و ‏تفاوت بین گروه های مورد نظر را به دست آوریم، از آزمون
مجذور خی توافقی دوبعدی استفاده می کنیم.