در آزمون مجذور خی یا خی دو خوبی برازندگی که به آن آزمون تک
نمونه ای یا یک بعدی نیز گفته می شود این امر آزمون می میشود که آیا بین الگوی مشاهده
شده ی رخدادها با آنچه که به صورت نظری انتظار داریم رخ دهد تفاوت وجود دارد یا نه.
برای این منظور، فراوانی های مشاهده شده را با فراوانی های مورد انتظار (انتظار نظری
در خصوصی توزیع متغیر) مقایسه می کنیم.