آمار، یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به نتیجه ای کامل و دقیق در هر پژوهش
است. بعضی از آزمون ها و روش های آماری برای مشاهدات تحقیقی آماری شناخته شده عبارتند از: