آمار کاربردی

درباره آمار کاربردی

تحلیل واریانس یک طرفه

شاخص های همبستگی ترتیبی

آمار توصیفی

تحلیل واریانس و آزمون فیشر

ضریب گاما

آمار استنباطی

تحلیل کوواریانس (آنکوا و
مانکوا)

ضریب دی سامرز D

آمار و تحلیل آماری

تحلیل مسیر

ضریب تاو کندال

انتخاب آزمون آماری

رگرسیون خطی

کاپا یا کاپای کوهن

آزمون های ناپارامتری

تحلیل عاملی

ریسک نسبی

آزمون کولموگروف اسمیرنف

تحلیل سری زمانی

نسبت بخت ها

آزمون خی دو یا مجذور خی

آزمون های همبستگی

آزمون مک نمار

پیش فرض های آزمون خی دو

تشخیص آزمون همبستگی

شاخص های همبستگی فاصله ای

آزمون خوبی برازندگی

شاخص های همبستگی اسمی

ضریب همبستگی پیرسون

آزمون خی دو استقلال

ضریب وابستگی یا توافق C

ضریب همبستگی اسپیرمن

آزمون خی دو توافقی دو بعدی

ضریب همبستگی فی

نحوه تفسیر ضریب همبستگی

آزمون خی دو چند بعدی

ضریب همبستگی کیویول

همبستگی تفکیکی – جزئی

آزمون t

ضریب همبستگی کرامر

ملاحظات در تفسیر همبستگی

آزمون تی تک نمونه ای

ضریب همبستگی لاندا

همبستگی تتراکوریک

آزمون تی نمونه های مستقل

ضریب تاو گودمن و کروسکال

همبستگی دو رشته ای

آزمون تی نمونه های جفتی

ضریب نایقینی

همبستگی دو رشته ای نقطه ای

سرفصل عنوان فایل ورودی SPSS استفاده شده
تکنیک های آماری مقدمه ای بر تحلیل های آماری در SPSS Tech Survey
آمار توصیفی فراوانی ها و آمار توصیفی New Drug
فرایند اکسپلور Disease
فرایند جداول متقاطع Tech Survey
مقایسه میانگین ها تی تست Cancer
آنوای یک طرفه Food Company
مدل خطی GLM تک متغیره Super Market
GLM چند متغیره Plastic
GLM اندازه گیری های مکرر Cancer
مدل خطی تعمیم یافته GLM تعمیم یافته Fabric
مدل های ترکیبی مدل های ترکیبی Exam
همبستگی دو متغیره همبستگی دو متغیره و جزء به جزء Body Fat
مدل های رگرسیون رگرسیون خطی، آمار، تشخیصی، نمودارها Body Fat
رگرسیون خطی، انتخاب متغیرها Body Fat
رگرسیون لجستیک Disease
مدل های لگاریتمی-خطی مدل های لگاریتمی-خطی عمومی Tech Survey
دسته بندی تحلیل خوشه ای Tech Survey
کاهش داده تحلیل عاملی Tech Survey
تحلیل مقیاس- پایایی تحلیل پایایی Tech Survey
تکنیک های ناپارامتری  فرایند های ناپارامتری تک نمونه ای Cancer
تحلیل ناپارامتری نمونه های مستقل Food Company
تحلیل ناپارامتری نمونه های مرتبط Cancer
سری های زمانی سری های زمانی هموارسازی Gasoline Sales
سری های زمانی مدل ARIMA Airline Passengers
تحلیل بقا مدل های کاپلان میر Rat Tumor
مدل های رگرسیون کاکس Lung Cancer
نمودارهای X و R Ring Diameter
نمودارهای P و nP Orange Juice
کنترل کیفی نمودارهای c و u Dye Cloth
تحلیل قابلیت Ring Diameter
ROC منحنی ROC Loan